PACHT

De Pachtwet is bedoeld voor het in gebruik geven van grond en gebouwen met een agrarisch karakter. De benaming 'verpachting' is

eigenlijk geen juiste. Beter is het om te spreken van het 'verhuren'. De bedoeling van partijen is namelijk dat de 'pachter' voor zijn

rekening en risico het gebouw of stuk grond van de 'verpachter' gaat exploiteren tegen betaling van een periodieke vergoeding. De

verpachter blijft hierbij eigenaar van de grond of het gebouw.

Wat is pacht ?

De Pachtwet is bedoeld voor het in gebruik geven van grond en gebouwen met een agrarisch karakter. De benaming 'verpachting' is eigenlijk geen juiste. Beter is het om te

spreken van het 'verhuren'. De bedoeling van partijen is namelijk dat de 'pachter' voor zijn rekening en risico het gebouw of stuk grond van de 'verpachter' gaat exploiteren

tegen betaling van een periodieke vergoeding. De verpachter blijft hierbij eigenaar van de grond of het gebouw.

Grond die gepacht is mag voor diverse doeleinden worden gebruikt. De grond wordt in kavels verpacht. De grootte van de kavels kan per situatie verschillen, waardoor ook

de pachtprijs per kavel verschilt.

Landbouwgrond mag slechts worden gepacht, indien in een eigen bedrijf op die grond land- of akkerbouwactiviteiten zullen worden uitgeoefend, zoals bijvoorbeeld het

verbouwen van maïs, graan of tarwe.

Verkopen van verpachte grond

OAG kan u helpen bij de verkoop van verpachte grond. In de meeste gevallen heeft de pachter een voorkeursrecht van koop. Daarop bestaan echter uitzonderingen.

Er wordt gezorgd dat er bij de verkoop goed overleg is tussen de verpachter, de pachter en de koper ook indien er geen voorkeursrecht meer bestaat. Een gegadigde koper

stelt ook prijs op een goede verstandhouding met zijn nieuwe pachter.

Procederen achteraf over het voorkeursrecht, de koopovereenkomst of de koopsom is ergerlijk, duur en vaak te voorkomen. Toch is het voor de gepasseerde pachter soms

de enige mogelijkheid.

De procedure

De aanvrager maakt schriftelijk aan het college van B&W kenbaar geïnteresseerd te zijn in het pachten van een kavel landbouwgrond. Indien landbouwgrond voor

verpachting beschikbaar komt, zoekt de gemeente op basis van de lijst met belangstellenden uit welke aanvragers in aanmerking komen. De gemeente kijkt daarbij naar de

wensen van de aanvragers en of deze wens niet strijdig is met het bestemmingsplan. Vervolgens worden de geselecteerde aanvragers uitgenodigd voor individuele

onderhandelingen over de kavelomvang en de pachtprijs. Indien na de onderhandelingen meerdere aanvragers als gegadigde voor eenzelfde kavel overblijven, wordt door

loting beslist aan welk aanvrager de kavel wordt verpacht.

De gemeente vraagt de Grondkamer om toestemming. De Grondkamer beoordeelt met name de pachtprijs. Indien de Grondkamer niet akkoord gaat, kan eventueel

opnieuw met de aanvrager over de pachtprijs onderhandeld worden. De daaruit voortvloeiende prijsafspraak wordt opnieuw aan de Grondkamer voorgelegd. Indien de

Grondkamer akkoord gaat met de afgesproken prijs, wordt een pachtovereenkomst opgemaakt. Nadat de pachtovereenkomst door de gemeente, de Grondkamer en de

aanvrager is getekend, is de overeenkomst geldig en kan de pachter gebruik maken van de grond. Het afsluiten van het daadwerkelijke pachtcontract hoeft niet

noodzakelijkerwijze samen te vallen met het afsluiten van een pachtovereenkomst.

Tussen het beginnen van de onderhandelingen en het sluiten van de pachtovereenkomst kan een jaar verlopen. Er komt al dan niet een pachtovereenkomst voor een

bepaald stuk grond tot stand. Het sluiten van een overeenkomst is een privaatrechtelijke aangelegenheid waartegen geen beroep of bezwaar openstaat.

Het verpachten van gemeentelijke landbouwgrond vindt plaats door middel van een pachtovereenkomst. Dit is een privaatrechtelijke overeenkomst waarbij de verpachter

het genot van een zaak geeft aan de pachter tegen een bepaalde prijs per periode. Bestaande pachters hebben een 6-jarig contract. Het laatste pachtcontract loopt uiterlijk

af indien de pachter de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. Regels hierover zijn terug te vinden in het Algemeen Burgerlijk Wetboek.

Het bestemmingsplan geeft aan wat er verbouwd mag worden en geeft ook vaak de overige gebruiksmogelijkheden aan.

Pachtontbinding en pachtbeëindiging

Er zijn diverse redenen waarom een pachtovereenkomst kan worden ontbonden of beëindigd. Partijen kunnen zich laten voorlichten over de mogelijkheden van

pachtontbinding en de financiële gevolgen daarvan.

OAG kan u advies geven over de geldende regels en de financiële gevolgen voor u berekenen.

Wij kunnen voor ú onderhandelen over de hoogte van een vergoeding of schadeloosstelling, of bemiddelen tussen betrokken partijen.

BEHEER

Wij verzorgen het beheer van pachtgrond. Onze rentmeesters voelen zich thuis in het landelijk gebied. De van oorsprong beheerders van het agrarisch gebied maakt het vanzelfsprekend dat alle zaken die zich afspelen rondom pacht, geen onbekend terrein is. Of het nu gaat om de (nieuwe) pachtwet, pachtschadeloosstelling, pachtontbinding en/of pachtnormen.

RENTMEESTERS


OAG Makelaars & Rentmeesters - © 2018

CONTACTGEGEVENS OAG Makelaars & Rentmeesters Bezoekadres: Willem II straat 17, 5038 BA Tilburg Postadres: Postbus 86, 5000 AB Tilburg E: info@oag-vastgoed.nl T: 013 - 58 01 505 www.oag-vastgoed.nl
Contactformulier Contactformulier

PACHT

De Pachtwet is bedoeld voor het in gebruik geven van

grond en gebouwen met een agrarisch karakter. De

benaming 'verpachting' is eigenlijk geen juiste. Beter is

het om te spreken van het 'verhuren'. De bedoeling van

partijen is namelijk dat de 'pachter' voor zijn rekening en

risico het gebouw of stuk grond van de 'verpachter' gaat

exploiteren tegen betaling van een periodieke vergoeding.

De verpachter blijft hierbij eigenaar van de grond of het

gebouw.

Wat is pacht ?

De Pachtwet is bedoeld voor het in gebruik geven van grond en

gebouwen met een agrarisch karakter. De benaming 'verpachting' is

eigenlijk geen juiste. Beter is het om te spreken van het 'verhuren'. De

bedoeling van partijen is namelijk dat de 'pachter' voor zijn rekening en

risico het gebouw of stuk grond van de 'verpachter' gaat exploiteren

tegen betaling van een periodieke vergoeding. De verpachter blijft hierbij

eigenaar van de grond of het gebouw.

Grond die gepacht is mag voor diverse doeleinden worden gebruikt. De

grond wordt in kavels verpacht. De grootte van de kavels kan per situatie

verschillen, waardoor ook de pachtprijs per kavel verschilt.

Landbouwgrond mag slechts worden gepacht, indien in een eigen bedrijf

op die grond land- of akkerbouwactiviteiten zullen worden uitgeoefend,

zoals bijvoorbeeld het verbouwen van maïs, graan of tarwe.

Verkopen van verpachte grond

OAG kan u helpen bij de verkoop van verpachte grond. In de meeste

gevallen heeft de pachter een voorkeursrecht van koop. Daarop bestaan

echter uitzonderingen.

Er wordt gezorgd dat er bij de verkoop goed overleg is tussen de

verpachter, de pachter en de koper ook indien er geen voorkeursrecht

meer bestaat. Een gegadigde koper stelt ook prijs op een goede

verstandhouding met zijn nieuwe pachter.

Procederen achteraf over het voorkeursrecht, de koopovereenkomst of

de koopsom is ergerlijk, duur en vaak te voorkomen. Toch is het voor de

gepasseerde pachter soms de enige mogelijkheid.

De procedure

De aanvrager maakt schriftelijk aan het college van B&W kenbaar

geïnteresseerd te zijn in het pachten van een kavel landbouwgrond.

Indien landbouwgrond voor verpachting beschikbaar komt, zoekt de

gemeente op basis van de lijst met belangstellenden uit welke aanvragers

in aanmerking komen. De gemeente kijkt daarbij naar de wensen van de

aanvragers en of deze wens niet strijdig is met het bestemmingsplan.

Vervolgens worden de geselecteerde aanvragers uitgenodigd voor

individuele onderhandelingen over de kavelomvang en de pachtprijs.

Indien na de onderhandelingen meerdere aanvragers als gegadigde voor

eenzelfde kavel overblijven, wordt door loting beslist aan welk aanvrager

de kavel wordt verpacht.

De gemeente vraagt de Grondkamer om toestemming. De Grondkamer

beoordeelt met name de pachtprijs. Indien de Grondkamer niet akkoord

gaat, kan eventueel opnieuw met de aanvrager over de pachtprijs

onderhandeld worden. De daaruit voortvloeiende prijsafspraak wordt

opnieuw aan de Grondkamer voorgelegd. Indien de Grondkamer akkoord

gaat met de afgesproken prijs, wordt een pachtovereenkomst

opgemaakt. Nadat de pachtovereenkomst door de gemeente, de

Grondkamer en de aanvrager is getekend, is de overeenkomst geldig en

kan de pachter gebruik maken van de grond. Het afsluiten van het

daadwerkelijke pachtcontract hoeft niet noodzakelijkerwijze samen te

vallen met het afsluiten van een pachtovereenkomst.

Tussen het beginnen van de onderhandelingen en het sluiten van de

pachtovereenkomst kan een jaar verlopen. Er komt al dan niet een

pachtovereenkomst voor een bepaald stuk grond tot stand. Het sluiten

van een overeenkomst is een privaatrechtelijke aangelegenheid

waartegen geen beroep of bezwaar openstaat.

Het verpachten van gemeentelijke landbouwgrond vindt plaats door

middel van een pachtovereenkomst. Dit is een privaatrechtelijke

overeenkomst waarbij de verpachter het genot van een zaak geeft aan de

pachter tegen een bepaalde prijs per periode. Bestaande pachters

hebben een 6-jarig contract. Het laatste pachtcontract loopt uiterlijk af

indien de pachter de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. Regels hierover zijn

terug te vinden in het Algemeen Burgerlijk Wetboek.

Het bestemmingsplan geeft aan wat er verbouwd mag worden en geeft

ook vaak de overige gebruiksmogelijkheden aan.

Pachtontbinding en pachtbeëindiging

Er zijn diverse redenen waarom een pachtovereenkomst kan worden

ontbonden of beëindigd. Partijen kunnen zich laten voorlichten over de

mogelijkheden van pachtontbinding en de financiële gevolgen daarvan.

OAG kan u advies geven over de geldende regels en de financiële

gevolgen voor u berekenen.

Wij kunnen voor ú onderhandelen over de hoogte van een vergoeding of

schadeloosstelling, of bemiddelen tussen betrokken partijen.

BEHEER

Wij verzorgen het beheer van pachtgrond. Onze rentmeesters voelen zich thuis in het landelijk gebied. De van oorsprong beheerders van het agrarisch gebied maakt het vanzelfsprekend dat alle zaken die zich afspelen rondom pacht, geen onbekend terrein is. Of het nu gaat om de (nieuwe) pachtwet, pachtschadeloosstelling, pachtontbinding en/of pachtnormen.

RENTMEESTERS


OAG Makelaars & Rentmeesters - © 2018
Contactformulier  Contactformulier CONTACTGEGEVENS OAG Makelaars & Rentmeesters  Willem II straat 17 5038 BA Tilburg Postbus 86 5000 AB  Tilburg  E:  info@oag-vastgoed.nl T:  013 - 58 01 505 F: 013 - 58 01 506 www.oag-vastgoed.nl